plakát seriálu

Joy of Life

(Qing yu nian)

Kompletní obsazení seriálu

Hlavní postavy

Fan Xian
Lin Wan'er

Vedlejší postavy

Fan Xian
Wang Qinian
Lin Wan'er
The Emperor of Qing
Ye Ling'er
Fan Sizhe
Fan Ruoruo
Fan Jian
The Crown Prince
Liu Ruyu
The Eldest Princess
Imperial Eunuch Hou
Lin Ruofu
Chen Pingping
The Second Prince
Yan Ruohai
Zhu Ge
Xiao En
Guo Baokun
Si Lili
Teng Zijing
Gao Da
Haitang Duoduo
Shen Zhong
Yan Bingyun
The Empress Dowager of Qi
Hong Sixiang
Yuan Hongdao
The Empress Dowager
Shang Shan Hu
Zhan Doudou
Yan Xiaoyi
Fei Jie
Zhuang Mohan
Lin Dabao
Lang Tao
He Daoren
Cheng Jushu
Gong Dian
Young Fan Xian
Mei Zhili
He Zongwei
Mrs. Fan
Butler Zhou
Professor Ye
Shen Wan'er
Xin Qiwu
Young Ye Qingmei
Lin Gong

Scénář