plakát seriálu

Saint's Magic Power is Omnipotent

(Seijo no Maryoku wa Bannou Desu)