plakát seriálu

Story of Yanxi Palace

(Yan xi gong lüe)

Kompletní obsazení seriálu

Hlavní postavy

Gao Ning Xin
Lady Ulanara
Wei Ying Luo
Lady Fucha
Emperor Qianlong
Fu Heng

Vedlejší postavy

Wei Yingluo
Qianlong Emperor
Zhen'er
Fuca Fuheng
Hitara Erqing
Hailanca
Su Jinghao
Fuca Rongyin
Desheng
Yuan Chunwang
Empress Xiaoshengxian
Palace Maid Liu
Gao Ningxin
Zhilan
Nalan Chunxue
Lu Wanwan
Xiao Quanzi
Lady Jingiya
Keliyete Ayan
Ye Tianshi
Imperial Doctor Zhang
Aisin Gioro Hongzhou
Wu Shulai
Palace Maid Zhang
A-Shuang
Jinxiu
Barin Hala
Manao
Linglong
Fuca Fuqian
Qinglian
Fangcao
Jixiang
Aisin Gioro Yongqi
Imperial Doctor Liu
Fuca's housekeeper
Niohuru Chenbi
Palace Maid Liu
Madam Fuca
Palace Maid Fang
Yizhu
Consort Dowager Yu
Madam Hoifa Nara

Scénář