plakát seriálu

The Disastrous Life of Saiki K.: Reawakened

(The Disastrous Life of Saiki K.: Reawakened)

Kompletní obsazení seriálu

Hlavní postavy

Saiki Kusuo
Teruhashi Kokomi
Additional Voices
Additional Voices
Additional Voices
Reita Toritsuka
Additional Voices
Additional Voices
Additional Voices
Additional Voices
Additional Voices
Kusuo Saike
Additional Voices
Additional Voices
Additional Voices
Additional Voices

Vedlejší postavy

Nendô Riki
Kaidô Shun
Hairo Kineshi
Toritsuka Reita
Kuboyasu Aren
Saiki Kurumi
Narration
Shun Kaido
Additional Voices
Additional Voices
Additional Voices
Kineshi Hairo
Additional Voices
Additional Voices
Kurumi Saiki
Aren Kuboyasu
Aiura Mikoto
Saiko Metori
Saiki Kuniharu
Additional Voices
Additional Voices
Additional Voices
Additional Voices
Kuniharu Saike
Additional Voices
Yumehara Chiyo
Teruhashi Makoto
Takahashi
Additional Voices
Additional Voices
Additional Voices
Additional Voices
Additional Voices

Režie

Scénář