plakát seriálu

Gank Your Heart

(Gank Your Heart)

Kompletní obsazení seriálu

Hlavní postavy

Sun Zeyi
Lin Yixuan
Qi Yue
Gu Fang
Pei Xi
Luo Tian
Lu Sheng

Vedlejší postavy

Qiu Jianhua
Huo Yao
Tong Wu
A Can
Li Nan
Xiangkong Li
Ying Qiu
Jeffery
Lu Yiyi
Qiao Xin
Xia Ling
Fu Miya
Lu Feng
Shu Wen
Shen Yue
Wang Bin
Xia Shumin
Yan Yan
Luo Jie
Zhao Yang