plakát seriálu

Go Ahead

(Yi jia ren zhi ming)

Kompletní obsazení seriálu

Hlavní postavy

Li Haichao
Ling Heping
Chen Ting

Vedlejší postavy

Li Jianjian
Ling Xiao
He Ziqiu
Qi Mingyue
He Mei
Aunt Qian
Ling Xiao
Li Jianjian
Jin Yüxiang
Meiyang Qin
Ling Yun
Granny Chen
Zhuang Bei
Mr. Huang
He's Grandmother
Tang Can
Aunt Fang
Zhao Huaguang
Zhu Peng
Zhu Peng's Mum
Sun Huiying
Wang Yajie
Wang Doudou

Scénář