plakát seriálu

The Story of Ming Lan

(The Story of Ming Lan)

Kompletní obsazení seriálu

Hlavní postavy

Sheng Minglan
Gu Tingye

Vedlejší postavy

Wang Lao Tai Tai
Madam Sheng
Qi Heng
Jr. Qin
Sheng Molan
Sheng Changbo
Danju
Princess Pingning
Zhu Manniang
Sheng Rulan
Granny Chang
Wang Ruofu
Xiaotao
Yu Yanran
Lin Qinshuang
Gu Tingyu
Sheng Hualan
Gu Yankai
He Hongwen
Zhang Guifen
Sheng Shulan
Sheng Changfeng
Sheng Hong
Jr. Zou
Cao Jinxiu
Yu Yanhong
Young Sheng Minglan
Young Sheng Molan
Kang Zhao'er
Wei Xingshou

Režie

Scénář