plakát seriálu

Odložené případy

(Cold Case)

Kompletní obsazení seriálu

Hlavní postavy

Hostující hvězdy

Dr. Octavius Leroy (1 epizoda)
sám sebe - archivní zvuk (1 epizoda)
sám sebe - archivní záběry (1 epizoda)
sám sebe - archivní záběry (1 epizoda)

Vedlejší postavy

Frankie Rafferty (8 epizod)
Detective Gil Sherman (6 epizod)
ADA Alexandra Thomas (6 epizod)
detektiv Pierson (5 epizod)
Department Commissioner Patrick Doherty (4 epizody)
Paul Cooper v sedmdesátých letech (3 epizody)
Paul Shepard 2010 (2 epizody)
Bill Shepard 1978 (2 epizody)
Paul Shepard 1978 (2 epizody)
Barry Jensen 1978 / 1980 (2 epizody)
Tim Hudson 1978 (2 epizody)
Mel Shaver 2009 (2 epizody)
Manny Fernandez - Valens' Old Sgt. (2 epizody)
John Stillman v osmdesátých letech (2 epizody)
malý Scotty Valens (2 epizody)
strážník Lennox (2 epizody)
Charlotte Butler (2 epizody)
Keith Henderson (2 epizody)
Lawrence Gardner (2 epizody)
desetiletá Lilly Rush (2 epizody)
trenér Manayunk Chieftans (2 epizody)
Rachel Malone 1986 (1 epizoda)
Sweet' Sil Tavern 1986 (1 epizoda)
Mick 'The Machine' Malone (1 epizoda)
Sweet' Sil Tavern 2010 (1 epizoda)
Rachel Malone 2010 (1 epizoda)
Nate 'Red Scare' Beecher '10 (1 epizoda)
Lance Katrola 2010 (1 epizoda)
Lance Katrola 1986 (1 epizoda)
Rob 'Bear' Jacobs 2010 (1 epizoda)
Rob 'Bear' Jacobs 1986 (1 epizoda)
Nate 'Red Scare' Beecher (1 epizoda)
Wrestling Crowd extra (1 epizoda)
Dr. Goran Petrovic (1 epizoda)
Jeannette Peterson (1 epizoda)
Cody 'Squirrel' Blanchard (1 epizoda)
Travis Billingsley (1 epizoda)
Joe Don Billingsley (1 epizoda)
paní Billingsley (1 epizoda)
pan Billingsley (1 epizoda)
sebevrah - skokan (1 epizoda)
Nancy Kent 2010 (1 epizoda)
Tim Hudson 2010 (1 epizoda)
Preston Schmall (1 epizoda)
Calvin Walsh 2010 (1 epizoda)
zdravotní sestra (1 epizoda)
Felicity Andrews 1978 (1 epizoda)
zdravotní sestra na pohotovosti (1 epizoda)
Concessions Attendant (1 epizoda)
Kenneth Hoag 2009-10 (1 epizoda)
Juanita Renaldo 2009-10 (1 epizoda)
Charlie Gleason 2009-10 (1 epizoda)
Rita Gleason 2010 (1 epizoda)
Claire Shepard 1998 / 2009 / 2010 (1 epizoda)
Brian Duke 2009-10 (1 epizoda)
Charlie Gleason 1978 (1 epizoda)
Rita Gleason 1978 (1 epizoda)
Tom Gleason 2009-10 (1 epizoda)
Annabelle Bennet 1968-9 (1 epizoda)
David Quinn 1968-9 (1 epizoda)
Reuben Harris 1969 (1 epizoda)
Al Wasserlauf 2010 (1 epizoda)
Al Wasserlauf 1969 (1 epizoda)
Shelly Hewit 2010 (1 epizoda)
Annabelle Bennet 2010 (1 epizoda)
Roy Easton 2010 (1 epizoda)
Reuben Harris 2010 (1 epizoda)
Opr Super. Bruce Hurt (1 epizoda)
Opr Super. Mike Keeley (1 epizoda)
cestující v autobusu 1968 (1 epizoda)
Steve Burke 1989 (1 epizoda)
Cole Austen 2010 (1 epizoda)
Cole Austen 1989 (1 epizoda)
Steve Burke 2010 (1 epizoda)
Evan Mazer 2010 (1 epizoda)
Lee Mavoides 1989 (1 epizoda)
Lee Mavoides 2010 (1 epizoda)
Evan 'Corky' Mazer 1989 (1 epizoda)
Ronnie Tavares 1993 (1 epizoda)
Matt Doherty 2010 (1 epizoda)
Robert Miggs 2010 (1 epizoda)
Althea Johnson 2010 (1 epizoda)
Matt Doherty 1993 (1 epizoda)
Ronnie Tavares 2010 (1 epizoda)
malá Lilly 1978 (1 epizoda)
Street Corner Boy #1 1993 (1 epizoda)
Althea Johnson 1993 (1 epizoda)
malá Christina 1978 (1 epizoda)
Young Todd Whitley (1 epizoda)
Burke Kelvin (1 epizoda)
Melanie Whitley (1 epizoda)
Young Eric Whitley (1 epizoda)
Carrie Plummer 2004 (1 epizoda)
Sam Tarrance 2004 (1 epizoda)
Wayne Larkin 1986 (1 epizoda)
Carrie Plummer 1986 (1 epizoda)
Jim Larkin 1986 & 2004 (1 epizoda)
Wayne Larkin 2004 (1 epizoda)
Max Tanner 2004 (1 epizoda)
Sam Tarrance 1986 (1 epizoda)
Rita 1986 & 2004 (1 epizoda)
Gary Cardiff 1999 (1 epizoda)
Russel Brinkley (1 epizoda)
Gary Cardiff 2004 (1 epizoda)
Vanessa Prosser (1 epizoda)
Beth Reardon 1992 (1 epizoda)
David Lake 1992 (1 epizoda)
Aaron Dutra 2004 (1 epizoda)
Randy Price 1985 (1 epizoda)
Teddy Mars 2004 (1 epizoda)
Beau Munger 2004 (1 epizoda)
Mavis Breen 1985 (1 epizoda)
Golf Playing Broker (1 epizoda)
Kip Crowley 1985 (1 epizoda)
Sally Frandsen 1987 (1 epizoda)
Sally Frandsen 2004 (1 epizoda)
Leon Kincade 2004 (1 epizoda)
Sean Morgan aka Bobby Gordon (1 epizoda)
Rebecca Morgan aka Linda Frandsen (1 epizoda)
Older Dominic LaSalle (1 epizoda)
Young Dominic LaSalle (1 epizoda)
Older RJ Holden (1 epizoda)
Company Commander #2 (1 epizoda)
Lt. Nash Cavanaugh (1 epizoda)
James Creighton (1 epizoda)
Company Commander #1 (1 epizoda)
Ronnie Jr. in 1987 (1 epizoda)
Billy Berkenpass Sr. in 1987 (1 epizoda)
Freddie 1987 & 2004 (1 epizoda)
Billy Berkenpass Sr. (1 epizoda)
Billy Berkenpass Jr. 2004 (1 epizoda)
Tanya Williams 2004 (1 epizoda)
Bobby Lein in 1987 (1 epizoda)
Big Ed Brown 2004 (1 epizoda)
Tanya Williams in 1987 (1 epizoda)
Big Ed Brown 1987 (1 epizoda)
Terri Maxwell 2004 (1 epizoda)
Charlie Rinzler 2004 (1 epizoda)
Charlie Rinzler 1969 (1 epizoda)
Adam Clarke 1969 (1 epizoda)
Lionel Royce 2004 (1 epizoda)
Dr. Leo Linden 1969 (1 epizoda)
Colette Ferguson 1969 (1 epizoda)
Lionel Royce 1969 (1 epizoda)
Colette Ferguson 2004 (1 epizoda)
Dr. Leo Linden 2004 (1 epizoda)
Young Dr. Thayer (1 epizoda)
Clayton Weathers (1 epizoda)
Ken Mazzacone 2004 (1 epizoda)
Doreen Denova 1978 (1 epizoda)
David Rosen 1978 (1 epizoda)
Paul Chaney 1978 (1 epizoda)
Ken Mazzacone 1978 (1 epizoda)
Doreen Denova 2004 (1 epizoda)
Pierce McClintock 1939 (1 epizoda)
Manross Delaney 2004 (1 epizoda)
Arlene Marion 2004 (1 epizoda)
Blanche Debbins 1939 (1 epizoda)
Blanche Debbins 2004 (1 epizoda)
Nathan 'Jonesy' Jones 2004 (1 epizoda)
Arlene Marion 1939 (1 epizoda)
Manross Delaney 1939 (1 epizoda)
Nathan 'Jonesy' Jones 1939 (1 epizoda)
Ryan Bayes - 1990 (1 epizoda)
Young Butch Rinaldi (1 epizoda)
Sammy / Samantha Robbins / Deniece Funderbunk (1 epizoda)
Officer Joe Washington (1 epizoda)
Young Mason Tucker / Runner (1 epizoda)
Mason Tucker / Runner (1 epizoda)
Young Diane Washington (1 epizoda)
Young Sammy / Samantha Robbins (1 epizoda)
1981 Al Clarkson (1 epizoda)
Young Bennett Cahill (1 epizoda)
Young Will Harrell (1 epizoda)
Drag Performer #1 (1 epizoda)
George Polk / Tinkerbell (1 epizoda)
Young Deborah in 1964 (1 epizoda)
as Carlo Michael Mancini (1 epizoda)
Drag Performer #2 (1 epizoda)
Young Henry Phillips (1 epizoda)
Principal Johnson (1 epizoda)
1989 James Hogan (1 epizoda)
Krystal Hogan (1 epizoda)
Sherry Stephens - 1989 (1 epizoda)
Katey Mills 2003 (1 epizoda)
Latrell Richmond 1980 (1 epizoda)
Nicole Barnes 2004 (1 epizoda)
Young Father Declan (1 epizoda)
Lisa Johnson 1980 (1 epizoda)
Young Nicole Barnes (1 epizoda)
Wilma Johnson 1980 (1 epizoda)
Tina Barnes 1980 (1 epizoda)
Frank Lawson in 1983 (1 epizoda)
Young Rob Deamer 1983 (1 epizoda)
Maria Sanchez 2003 (1 epizoda)
Kyle Bream 1998 (1 epizoda)
Bernie Ganz 1998 (1 epizoda)
Archie Tanner 2005 (1 epizoda)
Father Andrew Stillman (1 epizoda)
Jacob Leonard 1972 (1 epizoda)
Jacob Leonard 2005 (1 epizoda)
Simone Marks 1972 (1 epizoda)
George Marks 1972 (1 epizoda)
Tom Collison 2005 (1 epizoda)
Monty Fineman 1985 (1 epizoda)
Mary Young 1985 (1 epizoda)
Bob Johnstone 1985 (1 epizoda)
Tom Collison 1985 (1 epizoda)
Female Clerk 1985 (1 epizoda)
Monty Fineman 2005 (1 epizoda)
Butch Beard 1985 (1 epizoda)
Mary Young 2005 (1 epizoda)
Joan Collison 1985 (1 epizoda)
Roy Anthony 1977 (1 epizoda)
Larry Papas 1977 (1 epizoda)
Dennis Hargrove (1 epizoda)
Kelly Witkowski 1977 (1 epizoda)
Helen Hargrove 1977 (1 epizoda)
Larry Papas 2005 (1 epizoda)
Mike Cahill 1977 (1 epizoda)
Dan O'Brien 1977 (1 epizoda)
Kelly Witkowski 2005 (1 epizoda)
Helen Hargrove 2005 (1 epizoda)
Curtis Collins 2005 (1 epizoda)
Paige 'Billie' Ducette (1 epizoda)
Diane Moore 1982 (1 epizoda)
Steven Chase 1982 (1 epizoda)
Diane Moore 2005 (1 epizoda)
Young Judith Jones 1963 (1 epizoda)
Donald Williams 2005 (1 epizoda)
Billy Johns 1963 (1 epizoda)
Billy Johns 2005 (1 epizoda)
Charlotte Jones (1 epizoda)
Brian McCormick 1969 (1 epizoda)
Warren Cousins 1969 (1 epizoda)
Ellie McCormick 1969 (1 epizoda)
Pat McCormick 1969 (1 epizoda)
Warren Cousins 2005 (1 epizoda)
Anne McCormick 1969 (1 epizoda)
Darnell Odoms 2005 (1 epizoda)
Rodney Johnson 1987 (1 epizoda)
Jessie Odoms 2005 (1 epizoda)
Witherspoon 1987 (1 epizoda)
Jessie Odoms 1987 (1 epizoda)
Darnell Odoms 1987 (1 epizoda)
Eric Morrison 2005 (1 epizoda)
Witherspoon 2005 (1 epizoda)
Rodney Johnson 2005 (1 epizoda)
Buck Lowman 1976 (1 epizoda)
Father Pat McGuire 1976 (1 epizoda)
Gina Carroll 1976 (1 epizoda)
Maurice 'Mad Mo' Banks 1976 (1 epizoda)
Father Pat McGuire (1 epizoda)
Sonny Carroll 1976 (1 epizoda)
Alison Ray 1978 (1 epizoda)
Detective Ramos (1 epizoda)
Matthew Adams (1 epizoda)
Nick Logan 1978 (1 epizoda)
Maurice Warfield 2005 (1 epizoda)
Beth Adams 2005 (1 epizoda)
Bill Crawford 2005 (1 epizoda)
Alison Ray 2005 (1 epizoda)
Beth Adams 1978 (1 epizoda)
Maurice Warfield 1978 (1 epizoda)
Stewart Adams - 1978 (1 epizoda)
Nelson Miller 1943 (1 epizoda)
Alice Miller 1943 (1 epizoda)
Esther Castillo (1 epizoda)
Wendal Foyt 1968 (1 epizoda)
Warden Wilbur 1968 (1 epizoda)
Claudia Valez 1968 (1 epizoda)
Young James Hill (1 epizoda)
Uniform Police Officer (1 epizoda)
Dolla Bill Whiting 2004 (1 epizoda)
Kara Dhiet 1991 (1 epizoda)
Construction Worker #2 (1 epizoda)
Robert Richter 2004 (1 epizoda)
Channary Dhiet (1 epizoda)
Robert Richner 1991 (1 epizoda)
Construction Worker #1 (1 epizoda)
Ariel Shuman 1990 (1 epizoda)
Neil Beaudry 1990 (1 epizoda)
Tiffany O'Connell 1990 (1 epizoda)
Brandi Beaudry 1990 (1 epizoda)
Tiffany O'Connell (1 epizoda)
Artie Russo 1983 (1 epizoda)
Vince Parisi 1983 (1 epizoda)
Harland Sealey (1 epizoda)
Reina Kraus 1953 (1 epizoda)
Banquet Attendee (1 epizoda)
Harland Sealey 1953 (1 epizoda)
Susan Lambert 1985 (1 epizoda)
Susan Lambert 2002 (1 epizoda)
Leroy Lambert 1985 (1 epizoda)
Leroy Lambert 2004 (1 epizoda)
Angie Parrington - 1988 (1 epizoda)
Jered Wyatt - 1988 - 2005 (1 epizoda)
Coach Johnson - 1988 - 2005 (1 epizoda)
Jimmy Tate - 1988 (1 epizoda)
Angie Parrington - 2005 (1 epizoda)
Quinn Ellis - 2005 (1 epizoda)
Nurse Laura - 1988 - 2005 (1 epizoda)
Grace Anderson (1 epizoda)
Grace Anderson (1 epizoda)
Kit Kat Girl #5 (1 epizoda)
Kit Kat Girl #4 (1 epizoda)
Dennis Hofferman (1 epizoda)
Nick Bartleby - 1929 (1 epizoda)
Muriel Bartleby - 1929 (1 epizoda)
Waiter - 1928 / 1929 (1 epizoda)
Violet Polley - 1928 / 1929 (1 epizoda)
Jeb Shiner - 1929 (1 epizoda)
Burlesque Club Gentleman (1 epizoda)
Ginger Swensen - 1928 / 1929 (1 epizoda)
Aimee Goodman (1 epizoda)
Felix Spyczyk - 1928 / 1929 (1 epizoda)
Terry Mike Lange - 1994 / 2006 (1 epizoda)
Ada William Danner (1 epizoda)
Kate Lange - 1994 (1 epizoda)
Andre Tibbs - 1994 / 2006 (1 epizoda)
Wayne Nelson - 1994 / 2006 (1 epizoda)
Noah Pool - 1945 (1 epizoda)
Johanna Hoffman (1 epizoda)
Helen Russell - 1945 (1 epizoda)
Arthur Pool - 1945 (1 epizoda)
Young Girl - 1945 (1 epizoda)
David Pool - 1945 (1 epizoda)
Dr. Jason Bowen - 2006 (1 epizoda)
Cyrus Tisdale - 1984 / 2006 (1 epizoda)
Detective - 1984 (1 epizoda)
Dr. Seth Garvey (1 epizoda)
Dr. Seth Garvey - 2006 (1 epizoda)
JC #3 / Phil Jorgensen (1 epizoda)
Dawn Hill - 2006 (1 epizoda)
Principal Ellis (1 epizoda)
Drug Enforecement Officer (1 epizoda)
Boris Litvak - 1994 (1 epizoda)
Boris Litvack - 2006 (1 epizoda)
Raquel Montero - 1994 (1 epizoda)
Travis Whitman - 1968 (1 epizoda)
Claire Brixton-Henley (1 epizoda)
Christiana - 2006 (1 epizoda)
Matthew - 1968 (1 epizoda)
Young Patrolman - 1995 (1 epizoda)
Alex - 1978 - 2005 (1 epizoda)
Elena - 1978 - 2005 (1 epizoda)
Older Fireman - 1978 (1 epizoda)
Troy Cage - 1945 (1 epizoda)
Willie Dandridge - 2005 (1 epizoda)
Troy Cage - 2005 (1 epizoda)
Esther 'Legs' Davis - 2005 (1 epizoda)
Willie Dandridge - 1945 (1 epizoda)
Esther 'Legs' Davis - 1945 (1 epizoda)
Radio Broadcaster (1 epizoda)
Leon 'Moody' Brown - 1945 (1 epizoda)
Nurse Olsen - 1954 (1 epizoda)
Vaughn Bubley - age 18 (1 epizoda)
Quincy Bubley - age 17 (1 epizoda)
Patrick Bubley - age 9 (1 epizoda)
Luther Bubley - age 11 (1 epizoda)
Clifton Coleman - 1999 - 2005 (1 epizoda)
Scott - 1995 - 2005 (1 epizoda)
Malvinder Khatani - 1999 - 2005 (1 epizoda)
Geraldine - 1999 - 2005 (1 epizoda)
Janet Burton - 1972 (1 epizoda)
Carl Burton - 1972 (1 epizoda)
Roger Raitt - 1972 (1 epizoda)
Ken Westin - 1972 (1 epizoda)
Ned Burton - 1972 (1 epizoda)
Roger Raitt - 2005 (1 epizoda)
Ken Westin - 2005 (1 epizoda)
Janet Burton - 2005 (1 epizoda)
Lady Neighbor - 1972 (1 epizoda)
Dr. Greggs - 2005 (1 epizoda)
Nancy Walsh - 2005 (1 epizoda)
Roger Mulvaney - 1965 (1 epizoda)
Maura Mulvaney - 1965 (1 epizoda)
Vivian Mulvaney - 1965 (1 epizoda)
Art Balducci - 2005 (1 epizoda)
Cindy Balducci - 2005 (1 epizoda)
Dr. Greggs - 1965 (1 epizoda)
Nancy Walsh - 1965 (1 epizoda)
Nick 'Stump' Fanelli (1 epizoda)
Terri Maxwell 1969 (1 epizoda)
Wilford Grimes - 1986 (1 epizoda)
Edna Johnson - 2007 (1 epizoda)
Lorraine Henderson (1 epizoda)
Shemar Reynolds - 2007 (1 epizoda)
Dr. Ben Breslyn (1 epizoda)
Wilford Grimes - 2007 (1 epizoda)
Charles Hollister (1 epizoda)
Dr. Ben Breslyn - za mlada (1 epizoda)
Tom 'Z' Zimmerman - 2007 (1 epizoda)
Tom 'Z' Zimmerman - 1981 (1 epizoda)
Porter Rawley - 2007 (1 epizoda)
Johanna Kimball - 1981 (1 epizoda)
Sara Lowell / Johanna Kimball - 2007 (1 epizoda)
Porter Rawley - 1981 (1 epizoda)
Sara Lowell - 1981 (1 epizoda)
Lindsey Tucker (1 epizoda)
Lindsey Tucker (1 epizoda)
Bobby McCallister (1 epizoda)
Nate Stallworth (1 epizoda)
Cameron Coulter (1 epizoda)
Mollie Felice - 2006 (1 epizoda)
mladý Roger Felice (1 epizoda)
matka dítěte co zemřelo na SIDS (1 epizoda)
Mollie Felice-1982 (1 epizoda)
John 'The Hawk' Hawkins (1 epizoda)
Timmy 'Bones' Hamlin 1958 (1 epizoda)
Scott 'Skiz' Stenkovic 2006 (1 epizoda)
Reverend love 06 (1 epizoda)
Cherry 'On Top' LeSure (1 epizoda)
Cherry 'OnTop' LeSure (1 epizoda)
Eugenia Karpathian (1 epizoda)
Reverend Love '89 (1 epizoda)
mladá Helena Bradley (1 epizoda)
blonďák na večírku (1 epizoda)
mladý Will Jeffries (1 epizoda)
Helena Bradley (1 epizoda)
Julie Livingston (1 epizoda)
mladý Jed Huxley (1 epizoda)
Norman Van Horn (1 epizoda)
malý Terrell Tisdale (1 epizoda)
mladý Dale Wilson (1 epizoda)
Terrell Tisdale (1 epizoda)
mladý Wes Floyd (1 epizoda)
Frances Campbell (1 epizoda)
Frances Campbell (1 epizoda)
Cherise Tisdale (1 epizoda)
malá Cherise Tisdale (1 epizoda)
mladá Melanie Campbell (1 epizoda)
Servírka / Melanie (1 epizoda)
mladý Jimmy Bruno (1 epizoda)
Sean 'Coop' Cooper (1 epizoda)
mladý Tom McCree (1 epizoda)
Owen Murphy 1968 (1 epizoda)
Poručík Wayne Brown (1 epizoda)
Patricia West - 1964 (1 epizoda)
Sister Margaret - 2007 (1 epizoda)
Karen Watson - 1964 (1 epizoda)
Sister Margaret - 1964 (1 epizoda)
Patricia West - 2007 (1 epizoda)
Huck Oberland - 1964 (1 epizoda)
Barbara Lakey - 2006 (1 epizoda)
William West - 1964 (1 epizoda)
Singing Pregnant Girl #2 (1 epizoda)
Singing Pregnant Girl #1 (1 epizoda)
Lauren Williams (1 epizoda)
Ginny Williams (1 epizoda)
Young Matt Merriman (1 epizoda)
Micheal Ellis - 2002 (1 epizoda)
Michael Ellis - 2006 (1 epizoda)
Grant Hall - 1984 (1 epizoda)
Crystal Stacy - 1984 (1 epizoda)
Grant Hall - 2007 (1 epizoda)
Carlos Garcia - 2007 (1 epizoda)
Carlos Garcia - 1984 (1 epizoda)
80's mladý tanečník #1 (1 epizoda)
80s mladá tanečnice #3 (1 epizoda)
80s mladá tanečnice #9 (1 epizoda)
80s mladý tanečník #2 (1 epizoda)
80s mladá tanečnice #7 (1 epizoda)
80s mladá tanečnice #8 (1 epizoda)
80s mladá tanečnice #6 (1 epizoda)
Abby Bradford - 2007 (1 epizoda)
Natalie Bradford - 2007 (1 epizoda)
Abby Bradford - 1999 (1 epizoda)
Natalie Bradford - 1999 (1 epizoda)
Nancy Patterson (1 epizoda)
Daniel Patterson - 1962 (1 epizoda)
Bruce Davies - 2008 (1 epizoda)
Annette Hicks - 2008 (1 epizoda)
Edna Hitchford - 1962 (1 epizoda)
Edna Hitchford - 2008 (1 epizoda)
Rachel Patterson - 1962 (1 epizoda)
Annette Hicks - 1962 (1 epizoda)
Daniel Patterson - 2008 (1 epizoda)
Rachel West - 2008 (1 epizoda)
Francis Stone - 1919 (1 epizoda)
Audrey Abruzzi - 2007 (1 epizoda)
Ambrose Stone - 1919 (1 epizoda)
Elizabeth Stone - 1919 (1 epizoda)
Lawrence Wakeley - 1919 (1 epizoda)
Philippa 'Phil' Abruzzi - 1919 (1 epizoda)
Alice B. Harris - 1919 (1 epizoda)
Policista #1 (1 epizoda)
Tara McClaughlin - 2007 (1 epizoda)
Clayton Hathaway - 1987 (1 epizoda)
Ernest Wayne Grabowski - 2007 (1 epizoda)
Mitch Hathaway - 2007 (1 epizoda)
Mitch Hathaway - 1987 (1 epizoda)
Tara Hathaway - 1987 (1 epizoda)
Johnny Burrell - 2007 (1 epizoda)
Cliff Burrell - 1987 (1 epizoda)
Cliff Burrell - 2007 (1 epizoda)
Adam Murdoch - 2007 (1 epizoda)
Damon Childress - 2007 (1 epizoda)
Adam Murdoch - 1987 (1 epizoda)
Linda Burrell - 1987 (1 epizoda)
Damon Childress - 1987 (1 epizoda)
Johnny Burrell - 1987 (1 epizoda)
Ernest Grabowski - 1987 (1 epizoda)
Rainey Karlsen - 1997 (1 epizoda)
Celeste Church - 2007 (1 epizoda)
Joe Vives-Alvarez - 2007 (1 epizoda)
Becca Crossan - 1997 (1 epizoda)
Casey Evans - 2007 (1 epizoda)
Elizabeth Karlsen - 2007 (1 epizoda)
Becca Armstrong - 2007 (1 epizoda)
Casey Kale - 1997 (1 epizoda)
Celeste Church - 1997 (1 epizoda)
Joe Vives-Alvarez - 1997 (1 epizoda)
Cheerleader #1-1997 (1 epizoda)
Dorky Girl - 1997 (1 epizoda)
Caroline Dratton (1 epizoda)
Tommy Dratton - 1998 (1 epizoda)
Dr. Lason - 1998 (1 epizoda)
Tommy Dratton - 2007 (1 epizoda)
Tommy Dratton - 1985 (1 epizoda)
Kateryna Yechenko (1 epizoda)
Longshoreman #1-2005 (1 epizoda)
Superintendent (1 epizoda)
Ed Marteson / Romeo (1 epizoda)
Dylan Noakes 07 (1 epizoda)
Det. Joe Connelly 94-07 (1 epizoda)
Tayna Raymes 94-07 (1 epizoda)
Henry Raymes 94-07 (1 epizoda)
Sean Costley 94 (1 epizoda)
Heidi Jenner 07 (1 epizoda)
Heidina kamarádka 07 (1 epizoda)
Heidina kamarádka 94 (1 epizoda)
Ed Marteson 07 (1 epizoda)
Nathan O'Donnell (1 epizoda)
Phil DiPreta '98 (1 epizoda)
Jerry Wood '98 (1 epizoda)
Walter 'Wally' Peranski (1 epizoda)
Girlfriend #1 '98 (1 epizoda)
Bingo Zohar '53 (1 epizoda)
Mrs. Valentine '53 (1 epizoda)
Mrs. Valentine '07 (1 epizoda)
Miranda Allison '07 (1 epizoda)
Arthur 'Aces' Brown '53 (1 epizoda)
JP Valentine '07 (1 epizoda)
JP Valentine '53 (1 epizoda)
Arthur 'Aces' Brown '07 (1 epizoda)
Lloyd Jordan '07 (1 epizoda)
Miranda Allison '53 (1 epizoda)
Luke Hartmere '53 (1 epizoda)
Wishing Star #2 (1 epizoda)
Anna Gunden - 2006 (1 epizoda)
Rachel Wagler - 2006 - 2007 (1 epizoda)
Miriam Gunden 06 / 07 (1 epizoda)
Jakob Beachy - 2006 - 2007 (1 epizoda)
Vince Patrielli (1 epizoda)
Sarah Gunden - 2006 - 2007 (1 epizoda)
Rowdy Amish Teen #1 (1 epizoda)
Rowdy Amish Teen #2 (1 epizoda)
trenér Walters '08 (1 epizoda)
trenér Walters '73 (1 epizoda)
Mike 'Bad Moon' McShane (1 epizoda)
Steve Pratt '08 (1 epizoda)
Robby Boreki '73 (1 epizoda)
Steve Pratt '73 (1 epizoda)
Prof. Robert Boreki (1 epizoda)
Laura McKinney '91 (1 epizoda)
David McKinney '08 (1 epizoda)
Margaret Trudlow '08 (1 epizoda)
Carlton Rawls '08 (1 epizoda)
Kenneth Yates '08 (1 epizoda)
Renaldo Ramos '08 (1 epizoda)
Renaldo Ramos '91 (1 epizoda)
Margaret Trudlow '91 (1 epizoda)
David McKinney '91 (1 epizoda)
Carlton Rawls '91 (1 epizoda)
Lauřin student (1 epizoda)
Captain Fashion (1 epizoda)
Joe Bosquay '78 (1 epizoda)
Joe Bosquay '08 (1 epizoda)
Rick Rendell '78 (1 epizoda)
Simone Gallavan '08 (1 epizoda)
Rick Rendell '08 (1 epizoda)
Simone Gallavan '78 (1 epizoda)
okresní prokurátor (1 epizoda)
přítel #1 '64 (1 epizoda)
Belinda Hutchins '64 (1 epizoda)
Cordell Baker '08 (1 epizoda)
Debra Nelson '64 (1 epizoda)
Violet Golding '08 (1 epizoda)
Belinda Hutchins '08 (1 epizoda)
uniformovaný policista '64 (1 epizoda)
Max Heidhorn '08 (1 epizoda)
Gene Karnow '51 (1 epizoda)
Gene Karnow '08 (1 epizoda)
Bruce Donnelly 1981 (1 epizoda)
Bruce Donnelly 2008 (1 epizoda)
Frank Wilson 1981 (1 epizoda)
Marisa D'Amico 2008 (1 epizoda)
Mickey Thompson 2008 (1 epizoda)
Mikey Thompson 1981 (1 epizoda)
Marisa D'Amico 1981 (1 epizoda)
Oscar Anderson 1981 (1 epizoda)
Sanil Hindocha 1981 (1 epizoda)
Sanil Hindocha 2008 (1 epizoda)
Oscar Anderson 2008 (1 epizoda)
Frank Wilson 2008 (1 epizoda)
Danny Finch 1969 (1 epizoda)
Malcolm Kent 2008 (1 epizoda)
Shep "Mack" McAvoy 1969 (1 epizoda)
Chuck Collier 1969 (1 epizoda)
Seth Lundgren 2008 (1 epizoda)
Chuck Collier 2008 (1 epizoda)
Laura Finch 2008 (1 epizoda)
Shep "Mack" McAvoy 2008 (1 epizoda)
Laura Finch 1969 (1 epizoda)
Dick Wallace 2008 (1 epizoda)
Bobby Kent 2008 (1 epizoda)
Malcolm Kent 1969 (1 epizoda)
Chelsea Cutler 1989 (1 epizoda)
Dmitri Koslov 2008 (1 epizoda)
Chelsea Cutler 2008 (1 epizoda)
Phoebe Curtis 1989 (1 epizoda)
1989 tanečník #5 (1 epizoda)
Dmitri Koslov 1989 (1 epizoda)
policista 1989 (1 epizoda)
Leo Koslov 2008 (1 epizoda)
Michael "Beamer" Hyacinth 2008 (1 epizoda)
Phoebe Curtis 2008 (1 epizoda)
1989 tanečník #4 (1 epizoda)
Michael "Beamer" Hyacinth 1989 (1 epizoda)
Elliot Glick 1989 (1 epizoda)
1989 tanečník #2 (1 epizoda)
Cyrus Brill 2008 (1 epizoda)
Nadia Koslov 1989 (1 epizoda)
Ben "Beanie" Emerson 2008 (1 epizoda)
Ben "Beanie" Emerson 1953 (1 epizoda)
Reg Donaldson 1953 (1 epizoda)
Monty Moran 2008 (1 epizoda)
Betty Sue Baker 1953 (1 epizoda)
Zip Fellig 2008 (1 epizoda)
Betty Sue Baker 2008 (1 epizoda)
Victor Nash 2005 / 2008 (1 epizoda)
Warren Wilson 2005 / 2008 (1 epizoda)
Dexter "Dex" Collins 2005 (1 epizoda)
Frank Mulwrey 2005 / 2008 (1 epizoda)
Grover Boone 2005 / 2008 (1 epizoda)
Josephine 2005 / 2008 (1 epizoda)
Jorge Gomez 2005 / 2008 (1 epizoda)
Ronnie Collins 2005 / 2008 (1 epizoda)
Patrick Hogan 2005 / 2008 (1 epizoda)
Cassie Michaels 2005 / 2008 (1 epizoda)
Helen McCormick 2008 (1 epizoda)
Helen McCormick 1960 (1 epizoda)
Gloria Flagstone 1960 (1 epizoda)
Harvey Dwight 2008 (1 epizoda)
kapitán Rowland Hughes 1960 (1 epizoda)
Harvey Dwight 1960 (1 epizoda)
Rowland Hughes 2008 (1 epizoda)
Gloria Flagstone 2008 (1 epizoda)
Bert Walters 2008 (1 epizoda)
Bert Walters 1960 (1 epizoda)
Dean London 2008 (1 epizoda)
Lew Thurston 2008 (1 epizoda)
protihráč v šachu (1 epizoda)
Jane Everett 1988 (1 epizoda)
Nathan Kravet 2009 (1 epizoda)
Nathan Kravet 1988 (1 epizoda)
Clay Murphy 2009 (1 epizoda)
David Wyatt 2009 (1 epizoda)
Mort Ackerson 2009 (1 epizoda)
Evan Briggs 2009 (1 epizoda)
David Wyatt 1988 (1 epizoda)
Mort Ackerson 1988 (1 epizoda)
Margie Everett 1988 (1 epizoda)
Margie Everett 2009 (1 epizoda)
Norm Fawnshawe 1967 (1 epizoda)
ND Young Man 1967 (1 epizoda)
Alice Mills 2009 (1 epizoda)
Diane Drew 2009 (1 epizoda)
Diane Drew 1967 (1 epizoda)
Norm Fawnshawe 2009 (1 epizoda)
Harry Hapgood 2009 (1 epizoda)
Joannie Pogue 1967 (1 epizoda)
Harry Hapgood 1967 (1 epizoda)
Alice Mills 1967 (1 epizoda)
Kevin Drew 1967 (1 epizoda)
Joannie Pogue 2009 (1 epizoda)
Vinnie Buonaforte / Brown (1 epizoda)
Jeff Feldman / Foster (1 epizoda)
Ben Feldman / Foster (1 epizoda)
Tammy Buonaforte / Brown (1 epizoda)
U.S. Marshall Tom Parker (1 epizoda)
Leign Feldman / Foster (1 epizoda)
kněz na setkání Cross Country (1 epizoda)
Mark Callahan 1976 (1 epizoda)
John "Nestyda" Clark 2009 (1 epizoda)
Libby Traynor 2009 (1 epizoda)
SWAT Lieutenant (1 epizoda)
Darren Malloy 1976 (1 epizoda)
Darren Malloy 2009 (1 epizoda)
James "Netvor" Drew 1976 (1 epizoda)
James "Netvor" Drew 2009 (1 epizoda)
Sarah Blake 1976 (1 epizoda)
motorkář ze Šakalů 1976 (1 epizoda)
Carmen Walters 2009 (1 epizoda)
Libby Traynor 1976 (1 epizoda)
John "Nestyda" Clark 1976 (1 epizoda)
Mark Callahan 2009 (1 epizoda)
Will Jeffries 1966 (1 epizoda)
Franciscova druhá přítelkyně (1 epizoda)
Henry "Taťka" Walters 1966 (1 epizoda)
detektiv Pete McGinley (1 epizoda)
Beatrice Calderon (1 epizoda)
Henry "Taťka" Walters (1 epizoda)
Dr. Jack Galton 2004/2009 (1 epizoda)
Juan Salazar 2004/2009 (1 epizoda)
Dr. Julie Ramierez 2004 (1 epizoda)
Vanessa Quarterman 2004/2009 (1 epizoda)
Julian Bellowes 1949/1958 (1 epizoda)
Paul Romano 2009 (1 epizoda)
Regina Reynolds 1958 (1 epizoda)
Joan Rasky 2009 (1 epizoda)
George Watson 2009 (1 epizoda)
Joy Bellowes 2009 (1 epizoda)
Angelo Romano 1958 (1 epizoda)
Casey Hollenbeck 1958 (1 epizoda)
Mary Chisolm 2009 (1 epizoda)
Caroline Kemp/Bellowes 1958 (1 epizoda)
George Watson 1948/1958 (1 epizoda)
Harrison Kemp 1958 (1 epizoda)
Harry Kemp Jr. 1958 (1 epizoda)
Corporal Clerk 1949 (1 epizoda)
Harry Kemp Jr. 2009 (1 epizoda)
Caroline Kemp/Bellowes 2009 (1 epizoda)
Regina Reynolds 2009 (1 epizoda)
Priscilla Chapin (1 epizoda)
Dr. Thomas Rabinski (1 epizoda)
Chantelle Legros (1 epizoda)
Margot Chambers 1989 (1 epizoda)
Spencer Mason 1989 (1 epizoda)
Kylie Cramer 2007 (1 epizoda)
Kylie Cramer 1989 (1 epizoda)
Melissa Canter 2007 (1 epizoda)
Spencer Mason 2007 (1 epizoda)
Melissa Canter 1989 (1 epizoda)
Lenny Delpy 2007 (1 epizoda)
Dr. Jeremy Fincher 2007 (1 epizoda)
Dr. Jeremy Fincher 1989 (1 epizoda)
Lenny Delpy 1989 (1 epizoda)
Terrance Carter 2002 (1 epizoda)
Osmany 'Oz' Leon (1 epizoda)
Eric 'Showtime' Hynes (1 epizoda)
Juan de la Cruz (1 epizoda)
Eddie St. John 1999 / 2009 (1 epizoda)
agent ICE Steve Scarcelli (1 epizoda)
veterán bez domova (1 epizoda)
druhý chytač týmu pořázního oddělení (1 epizoda)
Audrey Metz 1938 (1 epizoda)
Robert "Dobber" Metz 1938 (1 epizoda)
Elmer Gibbins 2007 (1 epizoda)
Robert "Dobber" Metz 2007 (1 epizoda)
Felton Metz 2007 (1 epizoda)
Felton Metz 1938 (1 epizoda)
Penny Centavo 1938 (1 epizoda)
Buzz Moran 1938 (1 epizoda)
Elmer Gibbins 1938 (1 epizoda)
Sharon Lertola 1963 (1 epizoda)
Patrick "The Rifle" Lennox 1963 (1 epizoda)
Mike "Monkey" Mack 2009 (1 epizoda)
Hillary Rhodes 1963 (1 epizoda)
Mike "Monkey" Mack 1963 (1 epizoda)
Sharon Lertola 2009 (1 epizoda)
Al "Baltimore Red" Soddenheim 1963 (1 epizoda)
Hillary Rhodes 2009 (1 epizoda)
Al "Baltimore Red" Soddenheim 2009 (1 epizoda)
John "The Doctor" Norwood 1963 (1 epizoda)
John "The Doctor" Norwood 2009 (1 epizoda)
Jebediah Buford (1 epizoda)
Courtney Gaines (1 epizoda)
doktor na pohotovosti / EMT (1 epizoda)
muž podobný Paulovi Cooperovi (1 epizoda)
Samantha 'Sam' Randall 1963 (1 epizoda)
zdravotní sestra Polly Leonard 2007 (1 epizoda)
Red Buckley 2007 (1 epizoda)
Archie Randall 1963 (1 epizoda)
ředitel školy 1963 (1 epizoda)
zdravotní sestra Polly Leonard 1963 (1 epizoda)
Maurice Habershaw 2007 (1 epizoda)
Janey Davis 2007 (1 epizoda)
Dom Barron 2007 (1 epizoda)
Dr. Russell Kearns 1963 (1 epizoda)
Mike Delaney 1982 (1 epizoda)
Regie Kunze 1982 (1 epizoda)
Karin Hensley 1982 (1 epizoda)
Maggie Lafferty 2007 (1 epizoda)
Tessie Bartram 1982 (1 epizoda)
Tessie Bartram 2007 (1 epizoda)
Melinda Levy 2007 (1 epizoda)
Jason McNulty 2007 (1 epizoda)
Jimmy Bartram 2007 (1 epizoda)
Melinda Levy 1982 (1 epizoda)
Maggie Lafferty 1982 (1 epizoda)
Jason McNulty 1982 (1 epizoda)
uniformovaný policista (1 epizoda)
Alessandro Rossilini (1 epizoda)
Curt Fitzpatrick (1 epizoda)