plakát seriálu

Spravedlnost v krvi

(Blue Bloods)

Kompletní obsazení seriálu

Hlavní postavy

Eddie Janko

Vedlejší postavy

Nicky Reagan-Boyle (61 epizod)
Undercover Detective (27 epizod)
NYPD Crime Tech (8 epizod)
Sydney Davenport (6 epizod)
Detective Kate Lansing (5 epizod)
Kelly Davidson (5 epizod)
Undercover Cop (4 epizody)
Rabbi Elli (4 epizody)
Reverend Darnell Potter (3 epizody)
The Bar Regular (3 epizody)
Marcus Derringer (3 epizody)
Bianca Sanfino (3 epizody)
ESU Captain Dempsey (3 epizody)
Monseignior Doonan (3 epizody)
Lawrence Skolnick (3 epizody)
Charles Rosselini (3 epizody)
Defense Attorney (2 epizody)
Candice McElroy (2 epizody)
Detective Tony Marretti (2 epizody)
Derrick Ling (2 epizody)
Dia Noticias Reporter (2 epizody)
Detective Hawks (2 epizody)
Officer at Crime Scene (2 epizody)
Jimmy the Sketch Artist (2 epizody)
Hector Santiago (2 epizody)
Officer Calica (2 epizody)
Wife of Dignitary (2 epizody)
NYPD / Detective (2 epizody)
Man in police station (1 epizoda)
Brian Stratton (1 epizoda)
Billy Jackson (1 epizoda)
Member of the Press (1 epizoda)
Still Photographer (1 epizoda)
Bar Patron at Jimmy's (1 epizoda)
Court Gallery Member (1 epizoda)
Assistant District Attorney (1 epizoda)
Emilio Flores - Hitman (1 epizoda)
Undercover Detective (1 epizoda)
Nicky's Close Friend (1 epizoda)
New Kid Patient (1 epizoda)
NYPD Chief of Intel (1 epizoda)
Los Lordes Gang Member (1 epizoda)
Guy in the Crowd (1 epizoda)
Jonathan Gelman (1 epizoda)
Church Security (1 epizoda)
Undercover Detective (1 epizoda)
Jimmy the Bookie (1 epizoda)
Security Detail (1 epizoda)
Neighborhood Background (1 epizoda)
Greer's Daughter (1 epizoda)
Reagan's High Commanding Officer (1 epizoda)
Angry Community Member (1 epizoda)
Wall Street Banker (1 epizoda)
Student Protester (1 epizoda)
NYPD Translator (1 epizoda)
NYPD-ESU Officer (1 epizoda)
Malaysian Gang Member (1 epizoda)
Russell Wilson (1 epizoda)
Construction Worker (1 epizoda)
NYPD Emergency Services (1 epizoda)
Secret Service Agent (1 epizoda)
Robber #1 / Terrence Banks (1 epizoda)
Field Trip Student (1 epizoda)
Ukrainian Mafia Man in Bar (1 epizoda)
Undercover Detective (1 epizoda)
Emegency Medical Team (1 epizoda)
All White Crowd Member (1 epizoda)
Community Affairs Officer (1 epizoda)
Rich Girl's Friend (1 epizoda)
Gallery Patron (1 epizoda)
Polly Wollman (1 epizoda)
Bitterman Housing Resident (1 epizoda)
High Ranking City Official (1 epizoda)
Attorney Maxwell (1 epizoda)
Japanese Businessman (1 epizoda)
Kenneth Harrington (1 epizoda)
Tony Bennett Bandmember (1 epizoda)
Church Security (1 epizoda)
Skateboarder in Sandals (1 epizoda)
Barista on Coffee Truck (1 epizoda)
Explorer Driver (1 epizoda)
Drug Dealers Girlfriend (1 epizoda)
Restaurant Owner (1 epizoda)
Distinguished Guest (1 epizoda)
Patrol Supervisor (1 epizoda)
Treater on Bike (1 epizoda)
Office Employee (1 epizoda)
Recycling plant worker (1 epizoda)
Office Manager (1 epizoda)
Theresa Keenan (1 epizoda)
Security Guard #2 (1 epizoda)
David Cummings (1 epizoda)
Judge Katrina McCarthy (1 epizoda)
Councilman Tommy Mancini (1 epizoda)
Sabrina's Lawyer (1 epizoda)
Detective Jose Cruz (1 epizoda)
Dr. Warren Wakefield (1 epizoda)
Captain Mancuso (1 epizoda)
President Velverde (1 epizoda)
Detective Sidney Jeffries (1 epizoda)
NYPD Chief of Counterterrorism (1 epizoda)
CIA Anne Reynolds (1 epizoda)
Truscott Huntington (1 epizoda)
Firing Range Officer (1 epizoda)
Monsignor Lauro Ferraro (1 epizoda)
Lieutenant Perez (1 epizoda)
Xavier Sardina (1 epizoda)
Det. William Carter (1 epizoda)
Judge Harlan Haywood (1 epizoda)
Under Secretary Price (1 epizoda)
Anthony Kasper (1 epizoda)
Administrator Marie (1 epizoda)
Judge Clarice Karl (1 epizoda)
Cole Farragout (1 epizoda)
Whitney Robshaw (1 epizoda)
Archbishop McGovern (1 epizoda)
Father McMurray (1 epizoda)
Holly / Rhonda Lynne Watson (1 epizoda)
Mrs. Freelander (1 epizoda)
Assemblyman Shapiro (1 epizoda)
Salvatore Bonniello (1 epizoda)
Detective Jones (1 epizoda)
Vince's Attorney (1 epizoda)
Tommy Barrone - Jr. (1 epizoda)
Leslie Fuller O.R. Pharm. (1 epizoda)
Officer Tedesco (1 epizoda)
Deputy Commissioner of Ops (1 epizoda)
Councilwoman Collins (1 epizoda)
Bronx District Attorney (1 epizoda)
President Travis (1 epizoda)
Leslie - Keith's Mom (1 epizoda)
Cadet William Santiago (1 epizoda)
Student Protester (1 epizoda)
Assistant District Attorney (1 epizoda)
Assistant District Attorney (1 epizoda)
Kathleen D'Amato (1 epizoda)
Bitterman Housing Resident (1 epizoda)
FBI SA Emily Valko (1 epizoda)
Corrections Officer (1 epizoda)
Patricia Restin (1 epizoda)
Michael Sanders (1 epizoda)
Detective Crockett (1 epizoda)
NYPD Chief Surgeon (1 epizoda)
Father Francis Xavier Ainsworth (1 epizoda)
Tommy Barrone - Sr. (1 epizoda)
Detective Alan Batalli (1 epizoda)
Prof. Brian Devlin (1 epizoda)
Detective Wolf Landsman (1 epizoda)
Councilman Welch (1 epizoda)
Zachary Danhart (1 epizoda)
Mary Jo Clarkson (1 epizoda)
Montreal Catholic Priest (1 epizoda)
Congressman Suarez (1 epizoda)
Kyle Freelander (1 epizoda)
Corrections Officer (1 epizoda)
Precinct Core Player (1 epizoda)
Officer Peter Grasso (1 epizoda)
Hasidic Official (1 epizoda)
Hasidic Prayer Leader (1 epizoda)
Vladmir Sarbonis (1 epizoda)
Theodore Wessel (1 epizoda)
Officer Caminitti (1 epizoda)
ESU Commander (1 epizoda)
Uniformed Officer (1 epizoda)
Detective Tuan (1 epizoda)
Stuart Lemarque (1 epizoda)
Ronnie the Bartender (1 epizoda)
Craig Iverson (1 epizoda)
Gold Shield Cop (1 epizoda)
FBI Agent Anthony Cook (1 epizoda)
Balloon Popper at Job Fair (1 epizoda)
Investigator Davis (1 epizoda)
Nathan Earring Bradley (1 epizoda)
Restaurant Manager (1 epizoda)
Christopher Dean (1 epizoda)
Tattooed Gang Member (1 epizoda)
Nicky Reagan-Boyle (1 epizoda)
Sebastian Calso (1 epizoda)
Attractive Business Woman (1 epizoda)
Officer at Funeral (1 epizoda)
Manacled Prisoner (1 epizoda)
Clinic Receptionist (1 epizoda)
Crime Scene Onlooker (1 epizoda)
Courtroom Officer (1 epizoda)
Boris the Bodyguard (1 epizoda)
El Haq\\\'s associate (1 epizoda)
El Haq\\\'s Associate (1 epizoda)
Melissa Samuels (1 epizoda)
Hospital Patient (1 epizoda)
Marshall Huntington (1 epizoda)
Facilities Manager (1 epizoda)
Boom Mic Operator (1 epizoda)
Parent of Graduate (1 epizoda)
Press Photographer (1 epizoda)
Nervous Manager (1 epizoda)
St. Angelo's Student (1 epizoda)
Detective in Precinct (1 epizoda)
Brenda Patimkin

Režie

Scénář

Hudba

Kamera

Tvůrci